DETTA ÄR NÄRPES FJÄRRVÄRME

Så började det och fortsätter

Aktiebolaget Närpes Fjärrvärme Ab - Närpiön Kaukolämpö Oy är blev grundat under våren 2006. Bolaget ägs till 93 % av Närpes Stad och till 7% av Närko Oy. Eftersom arbetet i bolaget ökade när fjärrvärmenätet och de två planerade bränslecentralerna skulle byggas anställde man först en person. Sedan när värmecentralerna blev färdiga anställdes ytterligare en person och efter tillbyggnaden av anläggningen anstäldes en tredje person. Totalt har bolaget en person som är heltids anställd och två som är halvtids anställda. Dessutom har bolaget en dejour som hjälper till med övervakningen av anläggningarna över helger och nattetid.  

Närpes Fjärrvärme Ab har byggt och äger två värmecentraler. Huvudcentralen som finns belägen på industriområdet i finby samt reservcentralen som finns i centrum. Dessa två centraler skall förse våra kunder med värme. Bolagets mål är att kunna använda huvudcentralen i så stor utsträckning som möjligt. Detta eftersom det är BIO-bränslen som används i den fasta bränslepannan. Pannorna i vilka fasta bränslen används har en total effekt på 9,0 + 4,0 MW. Genom att fasta och förnyelsebara bränslen används i vår anläggning medför det att vi sparar på miljön. Utsläppen minskas genom bättre förbränning i eldstaden och det är ju positivt med tanke på miljön. 

Lättolja används under sommaren när förbrukningen är som lägst och sotning och service utförs på den fasta bränslepannan. Värmecentralen som finns i centrum används vanligtvis inte. Den reservkapacitet som finns i centrum är 4,0 + 4,0 MW. Som bränsle används lätt brännolja.   

Närpes Fjärrvärme Ab värmer upp en total volym om 1.217.702 m3. Bolaget säljer mellan 29.000 - 31.000 MWh årligen. (Uppdaterat 31.12.2018).

Rörsystemet som förser kunderna med värme är 10.736,0 m långt på västra sidan om Närpes å. Nätets längd på den östra sidan är 13.255,0 m. Rörsystemets totala längd är 23.991,0 m. (Uppdaterat 31.12.2018). Räknar man längden på stålrören, (stig och retur) är de 47.982,0 m långt. Nätet rymmer 550 m3 uppvärmt vatten. Temperaturen på vattnet i nätet varierar mellan 40°C – 110°C, beroende på årstid. 

>> Se också presentationen av Närpes Fjärrvärme

Bränslet som bolaget använder är fördelat ungefär på årsbasis enligt följande:

Bittorv:  35 % ~ 11 000 – 12 000 lös m3 / år  | ~ 4 180 – 4 560 ton / år
Torvbriketter:  28 % ~   2 600 –   2 700 lös m3 / år  |  ~ 2 000 – 2 200 ton / år​
Skogsflis:  21 % ~ 10 000 – 11 000 lös m3 / år  |  ~ 3 500 – 3 900 ton / år
Returträ:  9 % ~  9 000 –  10 000 lös m3 / år  |  1 600 – 1 700 ton / år
Kumminrester:  6 % ~  1 600 –    1 800 lös m3 / år |  ~ 600 – 700 ton / år
Lättolja:  1 % vid behov för att klara köldtopparna.​ |  ~ 20 – 30 ton / år
 


Nytt Rekord 7.12.2021!​

300,3 MWh totalt producerades under dygnet, 7.12.2021. 
Fasta bränslepannornas top-effekt blev 16,7 MW.
Medelproduktion under dygnet blev 12,512 MW/h.